Informacja o projekcie

1. NAZWA BENEFICJENTA: BEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2. TYTUŁ PROJEKTU: Firma BEST-EKO Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn.: „Wdrożenie w przedsiębiorstwie produkcji nowego rodzaju ekologicznych podłoży biotechnologicznych optymalizujących uprawę zbóż”.

3. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 2023-08-01 – 2024-12-31;

4. ZADANIA PROJEKTU: W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo budowlane skoncentrowane na budowie nowej stacji technologicznej do produkcji podłoży biotechnologicznych oraz zakupione niezbędne środki trwałe w tym specjalistyczne maszyny i urządzenia. 

5. GRUPY DOCELOWE: Grupami docelowymi będą rolnicy zajmujący się uprawą zbóż oraz lokalne społeczności. 

6. CEL PROJEKTU: W wyniku realizacji przedmiotowego projektu BEST-EKO rozpocznie produkcje nowej grupy podłoży biotechnologicznych – ulepszacza glebowego optymalizującego uprawę zbóż. Planuje się, iż nowe produkty będą posiadały porównywalne bądź lepsze od standardowych nawozów chemicznych parametry odżywcze i efekty stymulowania wzrostu roślin. Celem projektu jest zatem wprowadzenie istotnej rewolucji dla rynku rolniczego, gdyż proponowane rozwiązanie niweluje większość wad ekologicznych sztucznych nawozów mineralnych zarówno tych związanych z procesem produkcji jak i dozowaniem i wykorzystaniem w przemysłowym rolnictwie.

7. REZULTATY PROJEKTU: W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony do produkcji nowy, innowacyjny produkt biotechnologiczny przeznaczony do uprawy zbóż. Projekt, wpisujący się w obszar innowacyjnych biotechnologii będzie promował efektywne zarządzanie zasobami, ochronę różnorodności biologicznej oraz przywracanie równowagi ekologicznej. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu jednostki kogeneracyjnej, nowa stacja technologiczna dedykowana do produkcji nowej grupy podłoży biotechnologicznych stanie się samowystarczalna energetycznie. Wytworzona energia elektryczna i ciepło zostaną w pełni wykorzystane do zasilania procesów biotechnologicznych, co przyczyni się do realizacji celów ekonomicznych i środowiskowych w zakresie transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej.

8. WARTOŚĆ PROJEKTU (całkowity koszt projektu): 13 113 380,77 zł

9. WYSOKOŚĆ WKŁADU z Funduszy Europejskich: 6 652 518,00 zł

10. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z działania: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr. FESL.10.03-IP.01-01DB/23-00


#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

https://x.com/BEST_EKO_PL