Pozwolenia i regulaminy

BEST-EKO jest właścicielem oczyszczalni ścieków „Boguszowice” oraz kanalizacji będącej w zlewni tejże oczyszczalni. Obiekt jest po modernizacji części wodno ściekowej oraz węzła gospodarki osadowej. Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” spełnia najwyższe normy dotyczące jakości ścieków oczyszczonych I ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

W zakresie gospodarki wodno ściekowej spółka posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie do potoku Kłokocinka ścieków oczyszczonych oraz wód opadowych i roztopowych z oczyszczalni ścieków „Boguszowice”.

Pozwolenie wodnoprawne – deszczówka – pobierz!

Pozwolenie wodnoprawne – ścieki oczyszczone – pobierz!

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Rybnika – pobierz!

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rybnik – pobierz!

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Żor – pobierz!

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żory – pobierz!