Wskaźniki jakościowe za rok 2020

WSKAŹNIKI CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA ROK 2020

Dla przerw planowanych Dla przerw nieplanowanych
Bez katastrofalnych Łącznie z katastrofalnymi
1. SAIDI

[ minuty/odbiorca/rok ]

0 0 0
2. SAIFI

[ ilość przerw/odbiorca/rok ]

0 0 0
3. MAIFI

[ilość przerw krótkich/odbiorca/rok ]

0

  

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 506.

OBJAŚNIENIA:

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażonej w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa –  przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minuty i nie dłużej niż 24  godziny.

Przerwa katastrofalna – trwająca dłużej niż 24 godziny

Przerwa planowana – okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. ( Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 28 maja 2007 roku z późniejszymi zmianami ).  

Przerwa nieplanowana – spowodowana wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

UWAGA! ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "ZAKŁADY ENERGETYCZNE"