Taryfa, cennik usług

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Taryfy dla energii elektrycznej BEST-EKO Sp. z o.o.” – decyzja nr DRE.WRE.4211.63.18.2019.DK z dnia 30.07.2020, informujemy, że w/w taryfa obowiązuje od 01.09.2020 roku.

Tekst Taryfy został udostępniony na stronie Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl oraz na stronie
BEST-EKO Sp. z o.o. www.best-eko.pl (kliknij, aby ściągnąć)

Poniżej podajemy ceny i stawki opłat obowiązujące w IX Taryfie BEST-EKO Sp. z o.o.

 Tabele cen i stawek opłat obowiązujące w „ BEST-EKO ” Sp. z o.o.

STAWKI OPŁAT DYSTRYBUCYJNYCH GRUPA  TARYFOWA
B21 C21 C11
  OBRÓT
Cena za energię elektryczną czynną (zł/MWh) 340,00 340,00 352,00
  DYSTRYBUCJA
1. Stawka jakościowa w zł/MWh 13,33 – 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133 0,0133
2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 112,20
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1567 0,1637
3. Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00
Stawka opłaty OZE w zł/kWh 0,00 0,00
4. Stawka opłaty kogeneracyjnej w zł/MWh 1,39
Stawka opłaty kogeneracyjnej w zł/kWh 0,0014 0,0014
5. STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 126,92 0,1714 0,1784
6. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW 7,36 9,27 5,03
7. Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,19 0,08 0,08
8. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 24,50 5,83 2,25

*  ceny i stawki opłat w grupach  B21, C21 i  C11  są cenami  netto

CENA LUB STAWKA OPŁATY G11 G12as DZIENNA G12as NOCNA
Cena za energię elektryczną (zł/kWk) 0,2914 0,3500 0,3500
Stawka jakościowa (zł/kWh) 0,0133 0,0133 0,0133
Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) 0,1734 0,1734 0,17341

 

 

0,05202

Stawka opłaty OZE (zł/kWh) 0,00 0,00 0,00
Stawka opłaty KOG (zł/kWh) 0,014 0,014 0,014
Składnik stały stawki sieciowej (zł/kWh/m-c) 7,33 14,66 14,66
Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c)

 

 

Dla odbiorców z przedziału zużycia roczenago do 500 kW

0,02 0,02 0,02
Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c)

 

 

Dla odbiorców z przedziału zużycia roczenago 500-1200 kW

0,10 0,10 0,10
Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c)

 

 

Dla odbiorców z przedziału zużycia roczenago powyżej 1200 kW

0,33 0,33 0,33
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/pkt pom.) 2,43 2,43 2,43

1 – Stawka opłąty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej nie przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

2 – Stawka opłąty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

GRUPA TARYFOWA G11

  CENA LUB STAWKA OPŁATY GRUPA TARYFOWA G11
NETTO BRUTTO
I OBRÓT
1. Cena za energię elektryczną (zł/kWh) 0,2914 0,3584
II DYSTRYBUCJA
1. Stawka jakościowa (zł/kWh) 0,0133 0,0163
2. Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) 0,1734 0,2133
3. Stawka opłaty OZE (zł/kWh) 0,00 0,00
4. Stawka opłaty kogeneracyjnej (zł/kWh) 0,0014 0,0017
5. STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 0,1881 0,2314
6. Składnik stały stawki sieciowej (zł/m-c) 7,33 9,02
7. Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c, dla rocznego zużycia
  – poniżej 500 kWh 0,02 0,025
– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10 0,123
– powyżej 1200 kWh 0,33 0,406
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,43 2,99
1. Cena energii elektrycznej wynikająca ze składników zmiennych (obrót+dystrybucja) (zł/kWh)
0,4795 0,5898
2. Opłaty stałe (obrót+dystrybucja)
  – poniżej 500 kWh/rok (zł/m-c) 7,35 9,04
  – od 500 kWh/rok do 1200 kWh/rok (zł/m-c) 7,43 9,14
  – powyżej 1200 kWh/rok (zł/m-c) 7,66 9,42

GRUPA TARYFOWA G12as

  CENA LUB STAWKA OPŁATY GRUPA TARYFOWA G12as
NETTO NETTO BRUTTO
I OBRÓT
1. Cena za energię elektryczną (zł/kWh) 0,3500 0,3500 0,4305
II DYSTRYBUCJA DZIENNA NOCNA  
1. Stawka jakościowa (zł/kWh) 0,0133 0,0163
2. Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) 0,1734 0,17341

 

 

0,05202

0,21331

 

 

0,06402

3. Stawka opłaty OZE (zł/kWh) 0,00 0,00 0,00
4. Stawka opłaty kogeneracyjnej (zł/kWh) 0,014 0,014 0,017
5. STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 0,1881 0,2314
6. Składnik stały stawki sieciowej (zł/m-c) 14,66 14,66  18,03
7. Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c, dla rocznego zużycia
  – poniżej 500 kWh 0,02 0,02 0,025
– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10 0,10 0,123
– powyżej 1200 kWh 0,33 0,33  0,406
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,43  2,43 2,99
1. Cena energii elektrycznej wynikająca ze składników zmiennych (obrót+dystrybucja)
0,5381
zł/kWh
0,5381
zł/kWh
0,6619
zł/kWh
2. Opłaty stałe (obrót+dystrybucja)
  – poniżej 500 kWh/rok (zł/m-c) 14,68 14,68 18,06
  – od 500 kWh/rok do 1200 kWh/rok (zł/m-c) 14,76 14,76 18,15
  – powyżej 1200 kWh/rok (zł/m-c) 14,99 14,99 18,44

1 – Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej nie przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

2 – Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

Opłaty za wykonywanie następujących czynności związanych  ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej: 

Lp. wykonywane czynności wysokość opłaty lub sposób jej ustalania
1. wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego, wartość nowego urządzenia pomiarowego, obowiązująca w dniu jego wymiany, powiększona o 56,02zł kosztów związanych z jego demontażem

 

 

i montażem

2. sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założenie nowych plomb na zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na innym elemencie podlegającym oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorcę plomb lub przez niego uszkodzonych,  z wyłączeniem urządzeń o których mowa

 

 

w punkcie 4 tabeli:

 
dla układu bezpośredniego 131,18 zł
dla układu półpośredniego 164,03 zł
dla układu pośredniego 218,68 zł
3. poddanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji  z powodu zerwania przez odbiorcę plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia suma: opłaty związanej z przygotowaniem urządzenia do legalizacji i legalizacją

 

 

w wysokości 119,05 zł  oraz opłaty związanej z demontażem i ponownym montażem urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w wysokości 52,22 zł.

4. założenie, na wskaźniku mocy 15-minutowej  lub innym urządzeniu  związanym z pomiarem tej mocy, plomby,

 

 

w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorcę

iloczyn 150% miesięcznej wartości mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej w grupie taryfowej do której jest zakwalifikowany odbiorca

Opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy:

a) na napięciu nN 89,64 zł
b) na napięciu SN 134,44 zł

Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy:

Lp. Wyszczególnienie* Stawka
zł/usługę
1. Przerwanie   i   wznowienie dostarczania energii:  
a) na napięciu nN 89,64 zł
b) na napięciu SN 134,44 zł
2. Sprawdzenie prawidłowości działania  układu pomiarowo – rozliczeniowego:**  
a) bezpośredniego 89,64 zł
b) półpośredniego 134,44 zł
c) pośredniego 190,45 zł
3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)** 127,70 zł w przypadku kiedy badanie przeprowadza Przedsiębiorstwo i dodatkowo 56,02 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego  lub- kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną  jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 56,02 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego
4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego. kwota  wynikająca z faktury wystawionej przez   jednostkę przeprowadzającą badanie.
5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie  tego samego obiektu: *** 112,04 zł
6. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od przedsiębiorstwa w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością  Przedsiębiorstwa 56,02 zł
7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w punkcie 6, oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Przedsiębiorstwa:  
  w sieci nN 246,46 zł
  w sieci SN 358,49 zł
8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu  w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji  instalacji
za pierwszą plombę
za każdą następną
31,30 zł
6,57 zł
9. Demontaż i montaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów technicznych energii dostarczanej z sieci :**** 120,85 zł.

*     We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych  Przedsiębiorstwa wliczono koszt dojazdu do odbiorcy

**     Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy licznik i urządzenie sterujące jest własnością Przedsiębiorstwa a badanie potwierdziło nieprawidłowość, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.

***   Opłaty nie pobiera się w przypadku  wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i   jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne

**** W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy odbiorcą a Przedsiębiorstwem; w pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi  Przedsiębiorstwo.

Opłaty za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej: 

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty[zł / kW]
przyłącze kablowe
IV 56,31
V 56,31