Taryfa, cennik usług

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany „Taryfy dla energii elektrycznej BEST-EKO Sp. z o.o.” z dnia 30 styczna 2019 r. – DRE.WRE.4211.12.2.2019.DKinformujemy, że w/w taryfa obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku do czasu zatwierdzenia nowej IX taryfy.

Tekst Taryfy został udostępniony na stronie Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl oraz na stronie
BEST-EKO Sp. z o.o. www.best-eko.pl (kliknij, aby ściągnąć)

Poniżej podajemy ceny i stawki opłat obowiązujące w VIII Taryfie BEST-EKO Sp. z o.o.

 Tabele cen i stawek opłat obowiązujące w „ BEST-EKO ” Sp. z o.o.

STAWKI OPŁAT DYSTRYBUCYJNYCH GRUPA  TARYFOWA
B21 C21 C11
  OBRÓT
Cena za energię elektryczną czynną (zł/MWh) 340,00 340,00 352,00
  DYSTRYBUCJA
1. Stawka jakościowa w zł/MWh 12,53 12,53 12,53
Stawka jakościowa w zł/kWh
2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 97,70 136,50 142,00
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh
3. Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00 0,00 0,00
Stawka opłaty OZE w zł/kWh
4. Stawka opłaty kogeneracyjnej w zł/MWh 1,39 1,39 1,39
Stawka opłaty kogeneracyjnej w zł/kWh
5. STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 111,62 150,42 155,92
6. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW 6,38 8,01 4,38
7. Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,19 0,08 0,08
8. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 24,50 7,50 2,01

*  ceny i stawki opłat w grupach  B21, C21 i  C11  są cenami  netto

CENA LUB STAWKA OPŁATY G11 G12as DZIENNA G12as NOCNA
Cena za energię elektryczną (zł/kWk) 0,2151 0,3500 0,3500
Stawka jakościowa (zł/kWh) 0,0125 0,0125 0,0125
Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) 0,1503 0,1503 0,15031

 

0,04502

Stawka opłaty OZE (zł/kWh) 0,00 0,00 0,00
Stawka opłaty KOG (zł/kWh) 0,014 0,014 0,014
Składnik stały stawki sieciowej (zł/kWh/m-c) 6,33 12,66 12,66
Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c)

 

Dla odbiorców z przedziału zużycia roczenago do 500 kW

0,02 0,02 0,02
Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c)

 

Dla odbiorców z przedziału zużycia roczenago 500-1200 kW

0,10 0,10 0,10
Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c)

 

Dla odbiorców z przedziału zużycia roczenago powyżej 1200 kW

0,33 0,33 0,33
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c/pkt pom.) 2,47 2,47 2,47

1 – Stawka opłąty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej nie przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

2 – Stawka opłąty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

GRUPA TARYFOWA G11

  CENA LUB STAWKA OPŁATY GRUPA TARYFOWA G11
NETTO BRUTTO
I OBRÓT
1. Cena za energię elektryczną (zł/kWh) 0,2151 0,2646
II DYSTRYBUCJA
1. Stawka jakościowa (zł/kWh) 0,0125 0,0154
2. Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) 0,1503 0,1849
3. Stawka opłaty OZE (zł/kWh) 0,00 0,00
4. Stawka opłaty kogeneracyjnej (zł/kWh) 0,0014 0,0017
5. STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 0,1768 0,2175
6. Składnik stały stawki sieciowej (zł/m-c) 6,33 7,79
7. Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c, dla rocznego zużycia
  – poniżej 500 kWh 0,02 0,025
– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10 0,123
– powyżej 1200 kWh 0,33 0,406
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,47 3,04
1. Cena energii elektrycznej wynikająca ze składników zmiennych (obrót+dystrybucja) (zł/kWh)
0,3919 0,4820
2. Opłaty stałe (obrót+dystrybucja)
  – poniżej 500 kWh/rok (zł/m-c) 6,35 7,81
  – od 500 kWh/rok do 1200 kWh/rok (zł/m-c) 6,43 7,91
  – powyżej 1200 kWh/rok (zł/m-c) 6,66 8,19

GRUPA TARYFOWA G12as

  CENA LUB STAWKA OPŁATY GRUPA TARYFOWA G12as
NETTO NETTO BRUTTO
I OBRÓT
1. Cena za energię elektryczną (zł/kWh) 0,3500 0,3500 0,4305
II DYSTRYBUCJA DZIENNA NOCNA  
1. Stawka jakościowa (zł/kWh) 0,0125 0,0125 0,0154
2. Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh) 0,1503 0,15031

 

0,04502

0,18491

 

0,05542

3. Stawka opłaty OZE (zł/kWh) 0,00 0,00 0,00
4. Stawka opłaty kogeneracyjnej (zł/kWh) 0,014 0,014 0,017
5. STAWKA ZMIENNA – SUMA poz. 1+2+3+4 0,1768 0,1768 0,2175
6. Składnik stały stawki sieciowej (zł/m-c) 12,66 12,66  15,57
7. Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c, dla rocznego zużycia
  – poniżej 500 kWh 0,02 0,02 0,025
– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10 0,10 0,123
– powyżej 1200 kWh 0,33 0,33  0,406
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,47  2,47 3,04
1. Cena energii elektrycznej wynikająca ze składników zmiennych (obrót+dystrybucja)
0,5268
zł/kWh
0,5268
zł/kWh
0,6480
zł/kWh
2. Opłaty stałe (obrót+dystrybucja)
  – poniżej 500 kWh/rok (zł/m-c) 12,68 12,68 15,60
  – od 500 kWh/rok do 1200 kWh/rok (zł/m-c) 12,76 12,76 15,69
  – powyżej 1200 kWh/rok (zł/m-c) 12,99 12,99 15,98

1 – Stawka opłąty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej nie przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

2 – Stawka opłąty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punkcie 2.1.10-2.1.13

Opłaty za wykonywanie następujących czynności związanych  ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej: 

Lp. wykonywane czynności wysokość opłaty lub sposób jej ustalania
1. wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego, wartość nowego urządzenia pomiarowego, obowiązująca w dniu jego wymiany, powiększona o 52,22zł kosztów związanych z jego demontażem

 

i montażem

2. sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założenie nowych plomb na zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na innym elemencie podlegającym oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorcę plomb lub przez niego uszkodzonych,  z wyłączeniem urządzeń o których mowa

 

w punkcie 4 tabeli:

 
dla układu bezpośredniego 122,29 zł
dla układu półpośredniego 152,91 zł
dla układu pośredniego 203,86 zł
3. poddanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji  z powodu zerwania przez odbiorcę plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia suma: opłaty związanej z przygotowaniem urządzenia do legalizacji i legalizacją

 

w wysokości 119,05 zł  oraz opłaty związanej z demontażem i ponownym montażem urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w wysokości 52,22 zł.

4. założenie, na wskaźniku mocy 15-minutowej  lub innym urządzeniu  związanym z pomiarem tej mocy, plomby,

 

w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorcę

iloczyn 150% miesięcznej wartości mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej w grupie taryfowej do której jest zakwalifikowany odbiorca

Opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy:

a) na napięciu nN 83,56 zł
b) na napięciu SN 125,33 zł

Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy:

Lp. Wyszczególnienie* Stawka
zł/usługę
1. Przerwanie   i   wznowienie dostarczania energii:  
a) na napięciu nN 83,56 zł
b) na napięciu SN 125,33 zł
2. Sprawdzenie prawidłowości działania  układu pomiarowo – rozliczeniowego:**  
a) bezpośredniego 83,56 zł
b) półpośredniego 125,33 zł
c) pośredniego 177,54 zł
3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)** 119,05 zł w przypadku kiedy badanie przeprowadza Przedsiębiorstwo i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego  lub- kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną  jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego
4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego. kwota  wynikająca z faktury wystawionej przez   jednostkę przeprowadzającą badanie.
5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie  tego samego obiektu: *** 104,45 zł
6. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od przedsiębiorstwa w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością  Przedsiębiorstwa 52,22 zł
7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w punkcie 6, oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Przedsiębiorstwa:  
  w sieci nN 229,76 zł
  w sieci SN 334,20 zł
8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu  w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji  instalacji
za pierwszą plombę
za każdą następną
29,18 zł
6,13 zł
9. Demontaż i montaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów technicznych energii dostarczanej z sieci :**** 112,66 zł.

*     We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych  Przedsiębiorstwa wliczono koszt dojazdu do odbiorcy

**     Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy licznik i urządzenie sterujące jest własnością Przedsiębiorstwa a badanie potwierdziło nieprawidłowość, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.

***   Opłaty nie pobiera się w przypadku  wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i   jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne

**** W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy odbiorcą a Przedsiębiorstwem; w pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi  Przedsiębiorstwo.

Opłaty za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej: 

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty[zł / kW]
przyłącze napowietrzne przyłącze kablowe
IV 44,16 60,57
V 44,16 60,57