Dofinansowanie z RPO

 

Celem projektów był wzrost konkurencyjności Spółki BEST-EKO poprzez optymalizację wykorzystania odpadów powstałych w wyniku procesu oczyszczania ścieków komunalnych oraz zwiększenie ilości przyjmowanych do utylizacji odpadów. Wykonanie niniejszych projektów spowodowało wdrożenie nowoczesnych  technologii recyklingu,  uzyskanie innowacyjnego produktu. Poprzez  realizację  inwestycji  osiągnięto następujące korzyści dla oczyszczalni:

– zagospodarowanie własnych osadów ściekowych,
– odpłatne przyjmowanie do zagospodarowania organicznych odpadów,
– sprzedaż innowacyjnego kompostu wytworzonego na bazie odpadów.

Wdrożone  technologie pozwalają na uruchomienie nowoczesnej kompostowni pryzm statycznych, napowietrzanych poprzez przerzucanie oraz zakładu przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów z przemysłu spożywczego. Dzięki wdrożeniu zakładanych rozwiązań cały proces oczyszczania ścieków został poszerzony o dodatkowe etapy czego efektem jest  stworzenie zamkniętego systemu utylizacji odpadów polegającego w 100% na recyklingu. Takie podejście sprawiło, iż całościowy proces przeróbki odpadów został podniesiony na zupełnie nowy i nowoczesny poziom technologiczny. Efektem realizacji inwestycji jest znacząco unowocześniony i rozbudowany proces przyjmowania i przeróbki odpadów, zminimalizowana ilość produkowanych obecnie przez oczyszczalnię ścieków odpadów, a także sprzedaż nowego innowacyjnego produktu. Taki stan rzeczy wpłynął na zminimalizowanie kosztów, zwiększenie zatrudnienia oraz zwiększenie przychodów spółki. Realizacja projektów  pozwoliła również na osiągnięcie odpowiedniego poziomu technologicznego , dalszy rozwój Spółki i wdrażanie innowacyjnych proekologicznych rozwiązań, oraz osiągnięcie korzystnego wpływu na poprawę ochrony środowiska.
Polska w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej zobowiązała się do obniżania zawartości części organicznej w odpadach lokowanych na wysypiskach odpadów komunalnych. W chwili obecnej ograniczane jest  lokowanie na wysypiskach odpadów zielonych, komunalnych osadów ściekowych a także odpadów z przemysłu spożywczego. Aktualnie na składowiska można deponować odpady, które zawierają maksymalnie 5% węgla organicznego (frakcja biodegradowalna), a po roku 2013 odpady zawierające węgiel organiczny będą mogły być deponowane jedynie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Dodatkowym celem realizacji  inwestycji było wdrożenie technologii, która pozwoli zagospodarować odpady organiczne jako alternatywę składowania ich na wysypiskach komunalnych.

dofinansowanie z RPO -01

dofinansowanie2014-01

UWAGA! ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "ZAKŁADY ENERGETYCZNE"