Co przyjmujemy

BEST-EKO Sp. z o.o. zgodnie z posiadanymi decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku oraz możliwościami technologicznymi przyjmuje następujące odpady:

02 01 01 – osady z mycia i czyszczenia

02 01 02 – odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 06 – odchody zwierzęce

02 01 82 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 02 01 – osady z mycia i przygotowania surowców

02 02 02 – odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 82 – odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 03 01 – szlamy   z   mycia,   oczyszczania,   obrabiania,   odwirowania i oddzielania surowców

02 03 04 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02  03  80    wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 04 03 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80 – wysłodki

02 05 01 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwarzania

02 05 02 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80 – odpadowa serwatka

02 06 01 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 06 03 – osady z zakładowej oczyszczalni ścieków

02 06 80 – nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 07 01 – odpady   z   mycia,   czyszczenia   i   mechanicznego    rozdrabniania surowców

02 07 04 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 07 05 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 82 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 01 80 – wapno   pokarbidowe   niezwierające   substancji   niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

19 06 03 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 08 01 – skratki

19 08 09 – tłuszcze   i   mieszaniny   olejów   z   separacji   olej/woda   zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 12 – szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

ex 19 08 99 – inne nie wymienione odpady – nieustabilizowane osady ściekowe

19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02 – osady z klarowania wody

19 09 03 – osady dekarbonizacji wody

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych

02 01 03 – odpadowa masa roślinna

02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej

02 01 83 – odpady z upraw hydroponicznych

03 01 01 – odpady kory i korka

03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione 03 01 04

03 03 01 – odpady z kory i drewna

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 03 – opakowania z drewna

17 02 01 – drewno

19 05 01 – nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 – nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 06 04 – przefermentowane   odpady   z   beztlenowego   rozkładu   odpadów komunalnych

19 06 06 – przefermentowane   odpady   z   beztlenowego   rozkładu   odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 08 02 – zawartość piaskowników

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 12 01 – papier i tektura

19 12 07 – drewno inne niż wymienione 19 12 06

ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja organiczna z sortowania odpadów

20 01 01 – papier i tektura

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

Powyższe odpady są przyjmowane na terenie oczyszczalni ścieków „Boguszowice” w Rybniku przy ulicy Rycerskiej 101. Odpady zwierzęce, osady, tłuszcze itp. są przyjmowane i poddawane fermentacji w otwartych, wydzielonych komorach fermentacyjnych wraz z komunalnymi osadami ściekowymi. Odpady „zielone” trafiają bezpośrednio na kompostownię gdzie są kompostowane wraz z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Po zakończonym procesie kompostowania powstaje kompost dojrzały, który po uzyskaniu certyfikatu jest wprowadzony do obrotu jako nawóz organiczny pod nazwą BEST-TERRA. Spółka prowadzi ewidencje odpadów i wydaje karty przekazania odpadów oraz współpracuje również z firmami transportującymi odpady. Koszt przyjęcia odpadu zależy od jego rodzaju i jest każdorazowo negocjowany z klientem.

Na podstawie Uchwały Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2017 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” BEST-EKO Sp. z o.o została określona jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie kompostowania w pryzmach/fermentacja metanowa w komorach w regionie III Województwa Śląskiego.

Zainteresowane strony zapraszamy do współpracy.

Źródło:  https://archiwum-bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/28/1493364411.pdf