Przyjmowanie odpadów

BEST-EKO Sp. z o.o. zgodnie z posiadanymi decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika i możliwościami technologicznymi przyjmuje następujące odpady:

02 01 01 – osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 – odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 – odpadowa masa roślinna
02 01 06 – odchody zwierzęce
02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej
02 01 82 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 – odpady z upraw hydroponicznych
02 02 01 – osady z mycia i przygotowania surowców
02 02 02 – odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 82 – odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 – inne nie wymienione odpady
02 03 01 – szlamy z mycia, oczyszczania, obrabiania, odwirowania i oddzielania surowców
02 03 04 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 – wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 04 03 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 – wysłodki
02 05 01 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwarzania
02 05 02 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 – odpadowa serwatka
02 06 01 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 06 03 – osady z zakładowej oczyszczalni ścieków
02 06 80 – nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 01 – odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 04 – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 01 – odpady kory i korka
03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione 03 01 04
03 01 82 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 03 01 – odpady z kory i drewna
07 01 80 – wapno pokarbidowe niezwierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 03 – opakowania z drewna
16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
17 02 01 – drewno
19 05 01 – nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 – nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
19 05 99 – inne nie wymienione odpady
19 06 03 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 08 01 – skratki
19 06 99 – inne nie wymienione odpady
19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 01 – skratki
19 08 02 – zawartość piaskowników
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 – szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w  19 08 11
19 08 99 – inne nie wymienione odpady
19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 – osady z klarowania wody
19 09 03 – osady dekarbonizacji wody
19 12 01 – papier i tektur
19 12 07 – drewno inne niż wymienione 19 12 06
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 01 – papier i tektura
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

Powyższe odpady są przyjmowane na terenie oczyszczalni ścieków „Boguszowice” w Rybniku przy ulicy Rycerskiej 101. Odpady zwierzęce, osady, tłuszcze itp. są przyjmowane i poddawane fermentacji w otwartych wydzielonych komorach fermentacyjnych wraz z komunalnymi osadami ściekowymi. Odpady „zielone” trafiają bezpośrednio na kompostowanie gdzie są poddawane procesom technologicznym wraz z ustabilizowanymi komunalnym osadami ściekowymi. Po zakończonym procesie  powstaje kompost dojrzały, który po uzyskaniu certyfikatu jest wprowadzony do obrotu jako nawóz organiczny pod nazwą „Best-Terra”. Spółka prowadzi ewidencje odpadów i wydaje karty przekazania odpadów oraz współpracuje również z firmami transportującymi odpady. Koszt przyjęcia odpadu zależy od jego rodzaju i jest każdorazowo negocjowany z klientem.

 

                                Zainteresowane strony zapraszamy do współpracy.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” BEST-EKO Sp. z o.o została określona jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie kompostowania w pryzmach/fermentacja metanowa w komorach.

źródło:  http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2012/08/29/1346244652.pdf