Odpadowa tkanka zwierzęca

Na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku nr 17/PUPZ/2019 z dnia 09.04.2019r. BEST-EKO Sp. z o.o. przyjmuje do przetworzenia w procesie kompostowania i fermentacji odpadową tkankę zwierzęcą kategorii 2 i 3.

Rodzaj i kategoria ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przyjmowanych w instalacji fermentacji metanowej w miejscowości Rybnik:

– produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą być stosowane w glebie bez przetwarzania zgodnie z art. 13 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, o ile właściwy organ uzna, że nie wiąże się z nimi zagrożenie rozprzestrzenienia na ludzi lub zwierzęta poważnej choroby zakaźnej, tj.:

 1. obornik

  Kod odpadu:
  02 01 06 – Odchody zwierzęce
 2. mleko i produkty na bazie mleka
 3. produkty pochodne mleka
 4. siara i produkty z siary

  Kody odpadów:

  02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania;

  02 05 02 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

  02 05 80 – Odpadowa serwatka


– produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, poddane przetwarzaniu zgodnie z jego definicją w art. 2 ust. 1 lit. M) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w momencie przeznaczenia ich do celów innych niż spożycie przez ludzi tj.:

 1. produkty pochodzenia zwierzęcego lub środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które już nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt

Kody odpadów:

02 02 03 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa;

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia


– produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 tj.:

 1. karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, które nie nadają się już do skarmiania z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt

Kod odpadu:

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia


– mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara i produkty z siary jeżeli właściwy organ uzna, że nie stanowią one zagrożenia rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej na ludzi lub zwierzęta
Kody odpadów:

02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania;

02 05 02 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 05 80 – Odpadowa serwatka


Rodzaj i kategoria ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przyjmowanych w kompostowni w miejscowości Rybnik:
– odpady gastronomiczne (materiał kat. 3) – odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych i z miejsc zbiorowego żywienia

Kody odpadów:

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia;

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji


Przetwarzanie odpadowej tkanki zwierzęcej w biogaz odbywa się w oparciu o alternatywne parametry przekształcania typowe dla procesu technologicznego w instalacji fermentacji metanowej w miejscowości Rybnik tj. fermentację metanową (w temperaturze < 20°C) przy czasie retencji charakterystycznym dla tej instalacji wynoszącym ponad 90 dni. Przetwarzanie w procesie kompostowania odbywa się w wydzielonym, zamkniętym obszarze (w hali kompostowania) w temperaturze przekraczającej 70 °C bez przerwy przez minimum 60 minut.

W celu monitorowania utrzymywania właściwych parametrów przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładzie został opracowany i wdrożony system wraz z zestawem procedur zgodnych z wymogami zawartymi w rozporządzeniach Komisji (UE) Nr 1069/2009 r. z dnia 21 października 2009 r. oraz Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Przedmiotowa dokumentacja ma na celu standaryzację działań w zakładzie oraz pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego i parazytologicznego produktu końcowego jakim jest kompost wyprodukowany z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3.

Ponadto, jako poparcie spełnienia wymagań higienicznych dotyczących wytwórni biogazu

i kompostowni (określonych w załączniku V do rozporządzenia Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) został opracowany i wdrożony „Program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami”.