Możliwości technologiczne

Odpady, które są przyjmowane do przetwarzania na oczyszczalni ścieków „Boguszowice” są dzielone na dwie grupy. Pierwsza to odpady biodegradowalne przeznaczone do fermentacji beztlenowej, a druga to odpady biodegradowalne tak zwane zielone przeznaczone do odzysku w kompostowni.

Pierwsza grupa odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania jest podawana poprzez urządzenie rozdrabniające lub bezpośrednio do komór fermentacyjnych, gdzie są unieszkodliwiane w ciągu przeróbki komunalnych osadów ściekowych pochodzących z funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Odpady poddawane są w wydzielonych, otwartych komorach fermentacyjnych procesowi fermentacji psychrofilowej (tj. temperaturze <20°C) przez okres około 90 dni. Powstający osad trafia do stacji odwadniania osadów, gdzie jest odwadniany maksymalnie do 80% uwodnienia.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i możliwościami technologicznymi oczyszczalnia ścieków  może unieszkodliwiać do 30 ton suchej masy odpadu na dobę co przy średnim uwodnieniu odpadów 90% daje 300 m3 odpadu na dobę.

Odwodniony komunalny osad ściekowy wraz z odpadami zielonymi poddawany jest procesowi recyklingu na kompostowni. Odpady „zielone” czyli: trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne, tektura, drewno itp. są przyjmowane bezpośrednio na kompostownię gdzie są rozdrabiane, a następnie mieszane z komunalnymi osadami ściekowymi. Mieszaninę tą kompostuje się w pryzmach dynamicznych. Dojrzały kompost po uzyskaniu certyfikatu jest  wprowadzony do sprzedaży jako nawóz organiczny BEST-TERRA.

Zgodnie z posiadanymi możliwościami technologicznymi kompostowania  może odzyskać do 60000 Mg odpadów zielonych w ciągu roku.