Informacje ogólne

BEST-EKO Sp. z o.o.  jest wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, KRS nr 0000121322. Firma prowadzi działalność w Rybniku przy ulicy Rycerskiej 101. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny Regon 273171164, numer identyfikacji podatkowej NIP: 651-14-02-033 i BDO 000009937.
BEST-EKO Sp. z o.o. działa na rynku od 1996 roku. Przedmiotem działalności firmy są:
– usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej – oczyszczalnia ścieków,
– usługi energetyczne – Zakład Energetyczny,
– usługi handlowe,
– usługi w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
Cena i jakość usług świadczonych przez BEST-EKO Sp. z o.o. jest konkurencyjna do cen innych przedsiębiorstw z branży (patrz taryfa i cennik).

Na podstawie Uchwały Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2017 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” BEST-EKO Sp. z o.o została określona jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie kompostowania w pryzmach/fermentacja metanowa w komorach w regionie III Województwa Śląskiego.

 

Źródło:  https://archiwum-bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/28/1493364411.pdf